VÅRT UTBUD AV TESTER

I vårt Sport Science Lab så har vi tillgång till mycket avancerad datauppkopplad idrottsmedicinsk utrustning som vi i huvudsak nyttjar för prestationsbaserade och skadeförebyggande tester på motionärer och elitidrottare. Vi kan erbjuda flera skräddarsydda tester för just dig och din idrott där vi med hjälp av tekniska hjälpmedel kan mäta hastighet, kraft, acceleration, styrka, snabbhet i vändningar, styrkeförhållanden, reaktion, syreupptagning eller olika rörelsetester. Med resultaten som underlag kan vi hjälpa dig att anpassa din träning för att lättare nå dina mål. Med repetitiva tester så kan vi ge dig ett kvitto på hur du svarar på träningen.

Vi genomför även balans och stabilitetstester på vår Biodex Balance SD. Exempel på tester är hjärnskakningstester, fallrisktester och single leg athlete test.

STANDARDISERADE TESTER

Nedan har ni information om våra standardiserade tester samt aktuell prissättning. Om du är intresserad av att genomföra ett eller flera test så kan ni antingen kontakta oss på telefon eller mejl för konsultation och tidsbokning eller så kan ni boka direkt här. Vi utför tester 7 dagar i veckan och kan vid överenskommelse även ske utanför tiderna i bokningskalendern.

Maximalt syreupptag (Vo2max)
Amis Innovision

VO2max är ett mått på den maximala mängd syre som kroppen kan ta upp och utnyttja till energiproduktion under en given tid. Vo2max är dels beroende av förmågan att leverera syre till musklerna samt musklernas förmåga att ta upp och utnyttja syre till att producera energi. VO2max kan antingen uttryckas som ett absolut värde vilket är den maximala syreomsättningen mätt i liter O2 per minut (l/min) eller sättas i relation till testpersonens kroppsvikt och anges då i ml/min/kg. Det senare är vad som i vanligt tal kallas för testvärde eller konditionsvärde.

Under testet får man andas i en speciell mask under tiden som man utför aktiviteten. För närvarande har vi har möjlighet att göra syreupptagningsmätning på cykel, löpband, stakmaskin och roddmaskin. Före testet tas också en blodstatus. Blodstatus innebär ett test av hemoglobin (Hb)som är ett järninnehållande protein i de röda blodkropparna som binder syre. Högre nivåer av Hb gör att man kan binda och transportera mer syre per liter blod och bidrar till ett högre VO2max . Efter testet får man en detaljerad testrapport där de egna resultaten jämförs med andra av samma kön och ålder i den svenska befolkningen och idrottare inom olika discipliner.

Kan med fördel kombineras med en laktatmätning. Då tas ett blodprov i vila och ett andra blodprov efter avslutat test.

Lämpar sig för: Elitidrottare, Motionärer och personer som är nyfikna att veta mer om sin konditionsstatus.  Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem

Ekblom-Bak cykeltest
Monark LC7TT novo

Ekblom-Bak cykeltest är ett test för att uppskatta maximalt syreupptag (VO2max). Testet är submaximalt, vilket innebär att testet är lagom ansträngande, i motsats till ett vanligt VO2max-test som utförs till maximal utmattning. Testet inleds med 4 minuter cykling på en lätt belastning och efterföljs av ytterligare 4 minuter cykling på en högre belastning. Hjärtfrekvensen registreras på båda belastningarna och används för att beräkna ett syreupptagningsvärde eller ”konditionsvärde”. Testresultatet jämförs med andra i samma ålder och samma kön som testpersonen.

Lämpar sig för: Motionärer och personer som är nyfikna att veta mer om sin konditionsstatus.  Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem eller som tar medicin som påverkar hjärtfrekvensen.

Tröskeltest
BIOSEN C-Line

Laktat ”mjölksyra” är en nedbrytningsprodukt som kommer från anaerob kolhydratnedbrytning. Laktattröskeln är den arbetsbelastning/puls där laktatnivån ökar markant i blodet. Via stick i fingret så mäts laktatmängden i blodet vid olika belastningar. Utifrån de värden vi får fram kan vi ge dig dina individuella pulszoner för att styra din träning. Testest är också ett bra verktyg för att utvärdera genomförd träning. Med träning kan man uppnå en “högerförskjutning” av laktattröskeln vilket innebär att ansamlingen av laktat inträffar på en högre hastighet/arbetsbelastning och högre puls, vilket ökar uthålligheten. 

Testet görs i 5-6 intervaller som är 3 minuter långa. Mellan varje intervall tas ett blodprov där laktatnivån i blodet mäts och man får skatta sin ansträngningsnivå (Borg-skalan). Den första intervallen har låg intensitet (hastighet/effekt) och efterföljande intervaller görs i en stegrande högre intensitetsnivå.

Lämpar sig för: Elitidrottare, Motionärer och personer som vill optimera sin konditionsträning.  Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem

 

Metabolt test

FettMax – maximal fettförbränningskapacitet
Laktattröskel – puls och arbetsbelastning där laktatnivån ökar markant i blodet
VO2max – Maximal syreupptagningsförmåga
Blodstatus – hemoglobinnivå

Syftet med testet är att kartlägga viktiga delfaktorer i ämnesomsättningen som har avgörande betydelse för uthålligheten och prestationsförmågan vid konditionskrävande idrotter. Testet kan användas för att ge viktig information för att utvärdera genomförd träning eller för att planera träning.

Testet ger information om maximal fettbränningskapacitet (FettMax) i g/min och vid vilken puls den inträffar. Fettförbränningen ökar när man går från låg intensitet till medelintensitet men minskar vid högre intensitet, i kontrast till kolhydratoxidation som ökar linjärt med ökad arbetsbelastning. Fett är en nästan obegränsad resurs i människokroppen medan kolhydrater är begränsade. Att träna upp sin förmåga att använda fett som bränsle gör att man kan prestera bättre i uthållighetssammanhang.

Laktatnivåer i förhållande till arbetsbelastning och puls. Laktat “mjölksyra” är en nedbrytningsprodukt som kommer från anaerob kolhydratnedbrytning. Laktattröskeln är den arbetsbelastning/puls där laktatnivån ökar markant i blodet. Med träning kan man uppnå en “högerförskjutning” av laktattröskeln vilket innebär att ansamlingen av laktat inträffar på en högre hastighet/arbetsbelastning och högre puls, vilket ökar uthålligheten.

Den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) är ett mått på kroppens förmåga att ta upp, transportera och omsätta syre till de ”förbränningsprocesser” som nyttjar  kolhydrat och fett som energigivare i cellernas produktion av energi (ATP). Ett högt VO2max innebär att man kan bilda mer energi per tidsenhet med syre och då klarar man av att utföra mer fysiskt arbete per tidsenhet och dessutom ökar uthålligheten. Är man otränad är VO2max vanligen lågt och detta innebär att man vid fysiskt arbete kommer att belasta den anaeroba (icke-syrekrävande) energiproduktionen mer, vilket leder till laktatansamling (”mjölksyra”) samt låg uthållighetsförmåga.

Blodstatus innebär ett test av hemoglobin (Hb) som är ett järninnehållande protein i de röda blodkropparna som binder syre. Högre nivåer av Hb gör att man kan binda och transportera mer syre per liter blod och bidrar till ett högre VO2max.

Utförande av test
Testet går att göra på löpband eller cykel och är indelat i två delar: sub-max och max-test.

Innan testet tas ett blodprov genom stick i fingret. Här får vi ett vilovärde på laktatnivån i blodet och “blodstatus” (hemoglobin). Innan testet startar värmer man upp i 10 minuter.

Submax-test (FettMax och laktattröskel)
Testet görs med ett pulsband över bröstet och en andningsmask över näsa och mun. Den första delen av testet görs i 5-6 intervaller som är 3 minuter långa. Mellan varje intervall tas ett blodprov där laktatnivån i blodet mäts och man får skatta sin ansträngningsnivå (Borg-skalan). Syreförbrukning och koldioxidproduktion mäts kontinuerligt via andningsmasken. Den första intervallen har låg intensitet (hastighet/effekt) och efterföljande intervaller görs i en stegrande högre intensitetsnivå. Efter 5-6 intervaller har man möjlighet att vila i 5-15 minuter innan den andra delen av testet inleds.

Max-test (VO2max)
Under denna del av testet ökar intensiteten varje minut och man målet är att springa/cykla till utmattning eller fram till att testledaren avbryter testet. Vid test på löpband hålls hastigheten konstant och lutningen ökar varje minut. Görs testet på cykel ökar istället effekten (watt) varje minut. Cykeln är varvtalsoberoende vilket gör att effekten är konstant oberoende av trampfrekvensen (trampar man långsamt blir det tyngre och trampar man snabbare blir det lättare, men effekten hålls konstant). 3 minuter efter testet tas ytterligare ett laktat-blodprov.

Efter genomfört test får man ta del av en detaljerad testrapport.

Lämpar sig för: Elitidrottare, Motionärer och personer som vill optimera sin konditionsträning.  Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem

   

DXA Kroppssammansättningsmätning

DXA är en typ av lågstrålande röntgenmaskin som ger information om kroppens sammansättning. DXA är ett bra verktyg för att ge en utgångspunkt och ett mål vid livsstilsförändringar i form av förändrade tränings- och matvanor. De flesta personer använder vågen som verktyg för att mäta kroppssammansättning, en nackdel med den är att man inte har någon aning om vad som egentligen har förändrats när vikten gått upp eller ner. Ett nytt träningsprogram kan innebära ökad muskelmassa och minskad fettmassa, vilket vågen visar som oförändrad vikt. DXA brukar anses vara “golden-standard” när det gäller mätning av kroppssammansättning med högre mätsäkerhet än vanliga metoder som kalipermätning och bioimpedansmätning. DXA delar upp kroppens massa i tre olika sektioner: benmassa, fettmassa och leanmassa (i huvudsak muskelmassa och inre organ).

idxa2 idxa1

En DXA-mätning går fort (ca 7 min) och ger en minimal strålningsdos (jämförbart med bakgrundsstrålningen man exponeras för vid en längre flygning).

Detta får du vid en DXA-mätning:

 • Total och relativ (%) mängd benmassa, fettmassa och leanmassa.
 • Bentäthet och fettmassa jämfört med en referenspopulation (personer av samma kön och i samma ålder).
 • Mängden visceral fettvävnad (VFV). (VFV är en typ av fett som är förknippad med flera olika typer av ämnesomsättningssjukdomar som fetma, metaboliskt syndrom och diabetes typ 2).
 • Viloämnesomsättning (kcal/dag). Utifrån mängden muskelmassa beräknas hur mycket energi man förbrukar i total vila.
 • En genomskärningsbild av kroppen och färgmappning med områden med lägre och högre mängd fettmassa.
 • Jämförelse med eventuella tidigare DXA-mätningar.

DXA Bentäthetsmätning 

Vid en bentäthetsmätning görs förutom en helkroppsanalys även två stycken fördjupade analyser på ländrygg och lårbenshalsen. Dina resultat jämförs mot en stor referensdatabas och kan ge information om du ligger i riskzonen för att drabbas av benskörhet.

idxa3 idxa4

Medicinskt berättigande tester

Ett DXA-test genomförs endast om det är medicinskt berättigat utifrån det tillstånd som SSM har utfärdat till vår underleverantör Onemetrics Health and Performance AB. Om du är intresserad av att genomföra ett DXA-test så kommer du först att få fylla i ett frågeformulär vilket tillsammans med samtal kommer att ligga som grund för att säkerställa att testet är medicinskt berättigat.

Isokinetisk styrkemätning
Biodex System 4

En isokinetisk rörelse är en rörelse där hastigheten är konstant genom hela rörelsebanan.

Isokinetiska styrketester med Biodex är idag en vanlig metod för bedömning av muskel- och led-funktion. Isokinetiska tester kan på ett säkert sätt ge oss värdefull information om muskelbalans och styrkenivå, vilket kan hjälpa oss fånga upp personer med förhöjd risk för skador eller prestationsnedsättning. VI kan exempelvis se om en person har styrkeskillnader mellan höger och vänster sida, eller se hur styrkeförhållanden mellan framsida lår och baksida lår är. Testerna kan användas som indikator för när man säkert kan återgå till idrottande efter skada eller för hjälp med träningsstyrning.

Ett test tar mellan 20-60 minuter beroende på vilken/vilka leder vi vill testa. Vi har möjlighet att testa knäled och axelled med kort varsel. För övriga led-tester (fotled, höftled, armbågsled) – kontakta oss.

Testpersonen får en sammanställning direkt efter testet.

Lämpar sig för: Elitidrottare, Motionärer, Personer som är vill ha hjälp med återgång till idrott efter en skada. Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem

  

Styrketester
1080 Quantum

1080 Quantum har en kraftfull elmotor som styrs av en dator. 1080 Quantum kan styra typ av motstånd, belastning och rörelsehastighet som inte är möjligt med andra typer av utrustning, detta gör den till ett utmärkt redskap både i träning och för att utföra tester.

Urval av styketester vi erbjuder i 1080 Quantum

Isokinetiska enbensbenböj

Mäter maxstyrka i benen. Testet är isokinetiskt vilket innebär att hastigheten hålls konstant och belastningen ökar ju snabbare man försöker utföra rörelsen. Testet ger information om förmågan att utveckla kraft i fotleds- knä- och höftsträckar-muskulaturen, vilket är viktigt för exempelvis hoppförmåga och snabbhet. Tester ger även information om sidoskillnader i styrka mellan höger och vänster ben, vilket kan bidra till nedsatt prestationsförmåga och ökad skaderisk.

Exempel på övriga användningsområden inom styrketräning med 1080 Quantum

Ställ in belastning och hastighetet oberoende av varandra i koncentrisk och excentrisk fas – man är alltid starkare i den excentrisk (bromsande) fasen, med 1080 quantum kan du belasta denna fas hårdare och få ut mer av varje repetition.

Excentrisk boost – riktigt höga belastningar och låga hastigheter i den excentriska fasen – klarar du av att bromsa 300 kg i en benböj?

1080 MAP (Movement Assessment Profile)

1080 MAP är ett testsystem som mäter stabilitet och ledrörlighet. Målet med testet är att hitta begränsningar i ditt rörelsemönster vilka sedan kan åtgärdas för att minska risken för skador eller förbättra idrottsprestation. 1080 MAP kan också användas i syftet att hitta åtgärder för att förbättra kroppshållningen och öka rörelsefriheten.

Analysen bygger på funktionella tester som görs i stående position med hjälp ett koordinatsystem. Testet ger objektiva värden som sammanställs i en rörelseprofil som visar vilken eller vilka leder som har nedsatt funktion och som kan leda till smärta eller nedsatt prestationsförmåga. Resultatet kan även jämföras mot andra individer i en stor databas och ställas i relation till kön, ålder, typ av- och nivå på idrott/aktivitet.

  

1080 Sprint

Samma typ av utrustning som 1080 quantum men 1080 sprint har en 90 meter lång lina som kan kopplas till en sele. 1080 sprint kan belasta och mäta kraft, hastighet och effekt (power) i en mängd olika rörelser. Data kan analyseras och visas för för utövaren omedelbart efter utförd aktivitet via en bärbar surfplatta.

Exempel på användningsområden.

 • Mät accelerationsförmåga, 0-50 m i alla riktningar, med minimal eller tung belastning.
 • Toppfart, mät maximal hastighet med accelerationsfasen inkluderad.
 • Upprepade sprinter – Mät idrottsspecifik snabbhet med distanser upp till 90 m.
 • Riktningsförändringar – Mät förmågan att ändra riktning vid löpning.
 • Överhastighet – Fäst linan framtill på kroppen och få hjälp att springa i högre hastigheter än du kan för egen maskin.
 • Variabelt motstånd – Belasta accelerationsfasen och spring obelastat efter en viss hastighet, eller få hjälp upp till en viss hastighet och spring där obelastat.
 • 1080 sprint går att använda på underlaget som idrotten utövas på (ex. gräs, is, löparbana).

    

Balanstester
Biodex Balance SD

Athlete Single Leg

Ett balanstest på ett ben med visuell feedback. Testet visar på balansskillnader mellan höger/vänster ben, rörelseplan, och ditt resultat jämfört med andra i samma ålder. Kan ge värdefull information efter skada eller i skadeförebyggande syfte.

Fallrisk-test

Ett balanstest vilket kan ge information om testpersonen har en förhöjd risk för fall. Testet är inte ansträngande och tar endast ett par minuter. Ditt resultat jämförs med andra i samma ålder.

CTSIB

Ett test för att se balansavvikelser efter en hjärnskakning. CTSIB är ett test som används av en mängd elitlag och elitidrottare inom kontaktidrotter. Först bör ett baseline-test göras och sedan ett test efter skadan. Testet kan visa hur mycket balansen är påverkad och vilket balanssystem som påverkats mest. Testet skilja på balansproblem i det visuella systemet, vestibulära systemet (innerörat) och somasensoriska systemet (känsel och proprioception). 

      

1080 Quantum

1080 Quantum har en kraftfull elmotor som styrs av en dator. 1080 Quantum kan styra typ av motstånd, belastning och rörelsehastighet som inte är möjligt med andra typer av utrustning, detta gör den till ett utmärkt redskap både i träning och för att utföra tester.

Urval av tester vi erbjuder i 1080 Quantum

Rotationstest

Förmågan att utveckla hög effekt (power) i rotationsmoment är viktig i en rad idrotter (ex. golf, tennis, ishockey, innebandy och friidrottens kastgrenar). 1080 Quantum ger möjligheten att kunna mäta detta på ett säkert sätt. Detta test ger information om högsta effektutveckling, högsta effektutveckling i förhållande till kroppsvikten och sidoskillnader mellan höger och vänster sida.

Squat jump (SJ)

Mäter explosiv styrka (power) i benen, vilket är en avgörande fysisk förmåga i de flesta idrotter. Testet utförs genom att du får hoppa på flera olika belastningar. Testet ger information om din förmåga att utveckla power i benen.

Exempel på övriga användningsområden

 • Anpassa belastning och hastighet i olika faser av rörelser.
  • Perfekt för power, ballistisk och träning vid höga hastigheter.
  • gör ett hopp med skivstång där du hoppar upp med 100 kg men landar med 20 kg.
  • Utför rotationsträning i höga hastigheter och höga belastningar på ett säkert sätt.
  • Ställ in belastning och hastighetet oberoende av varandra i koncentrisk och excentrisk fas – man är alltid starkare i den excentrisk (bromsande) fasen, med 1080 quantum kan du belasta denna fas hårdare och få ut mer av varje repetition.
  • Excentrisk boost – riktigt höga belastningar och låga hastigheter i den excentriska fasen – klarar du av att bromsa 300 kg i en benböj?
 • Få information om kraft, hastighet och effekt (power) i varje repetition.
  • Ta reda på om du är mer stark eller mer snabb – har du högre effekt (power) vid högre belastningar och låga hastigheter eller lägre belastningar och höga hastigheter?
  • Få kvalité i varje set – vila endast efter du gått under ett gränsvärde i kraft eller power, istället för att, som traditionellt, endast utföra ett förutbestämt antal repetitioner på en given belastning.
 • Vibration – lägg till 25 Hz vibration i 6 olika intensitetsnivåer till dina rörelser.

Wingate (Wattbike 30s test)

Wattbike Pro

Wingate mäter anaerob effekt och kapacitet, vilka är viktiga i idrotter med repeterade explosiva moment, tex. ishockey . Under testet får du trampa maximalt på en testcykel under 30 sekunder. Efter testet får du ta del av en detaljerad testrapport med information om bland annat maxeffekt, medeleffekt, trötthetsfaktor och sidoskillnad mellan höger och vänster ben.

Vertikalhopp

Eleiko Time It

Vi mäter din hoppförmåga genom olika typer av hopptester. Testerna kan användas för att se hur explosiv du är eller för att se om du behöver förbättra din styrka eller explosivitet. Några olika typer av hoppvarianter som vi använder oss av:
• Squat jump
• Countermovement jump
• Drop jump
• Repeated jump test

Pulsmonitorering (Activio Team System)

sdr

Pulssystemen ger er väldigt mycket information om en individ eller ett lag, exempelvis kan ni få reda på en individs maxpuls eller se om er träning kommer att ge den effekt på hjärtat som ni hade planerat. Hos oss kan ni antingen hyra vårt stationära pulssystem, vilket fungerar i hela vår lokal (även vid träning inne på Hopp & Skoj). Eller så kan vi komma ut till er egen arena med vårt portabla system.

Hälsotest Bas
DXA, Checkup, 1080MAP/Biodex Balance SD

Testpaketet innehåller:
DXA Kroppssammansättningsmätning (benmasa, leanmassa, fettmassa)
Checkup (blodtryck, blodsocker, blodfetter)
1080 MAP rörelsescreening eller balanstest med Biodex Balance SD

DXA Kroppssammansättningsmätning
En lågstrålande röntgenundersökning läs mer
Ger information om bl.a. bentäthet, fettmassa, muskelsymmetri, visceral fettvävnad och viloämnesomsättning.

Checkup
Checkup är ett testsystem där ett antal tester gör i fastande tillstånd. Vi mäter längd, vikt och kroppssammansättning med hjälp av en bio-impedansvåg. Vi mäter även blodtryck och tar ett blodprov som mäter blodsocker och blodfetter. Testerna vägs samman och ger en beräknad 10-årsrisk att drabbas av kranskärlsjukdom.

1080 rörelsescreening eller Balanstest med Biodex Balance SD
1080 MAP rörelsescreening är ett antal tester som sammanställs i en rörelsprofil som ger information om rörlighet och stabilitet, sidoskillnader och jämförelser med en stor referensdatabas. Läs mer om 1080 MAP här.

Balanstesterna görs på en balansplatta med en skärm. Här kan du välja mellan två olika tester ”Athlete Single Leg” som är ett enbenstest och mest lämpat för idrottare. Det andra är fallrisk-test som främst är anpassat för äldre. Läs mer om balanstesterna här.

Berättigande till DXA-test
Innan ert besök så får ni besvara ett frågeformulär online där vi utifrån era svar bedömer om ni är berättigade att genomföra testet. Nekas ni att genomföra testet så minskar er kostnad för besöket med 1000 kr. Om ni är osäkra, läs mer på vår webbplats eller kontakta oss på info@umeaperformance.se.

Tester Tid Pris icke medlemmar Pris för medlemmar 
Konditionstester
Vo2max* 60 1000 900
Vo2max inkl laktat* 60 1500 1350
Tröskeltest inkl laktatmätning* 60 1500 1350
Ekblom-bak cykeltest 30 450 405
Metabolt test (fettmax, laktattröskel, VO2max) 120 2400 2160
Kroppssammansättning
DXA 30 1500 1350
Styrka
Isokinetiskt styrketest Knä (Biodex System 4) 30 750 675
Isokinetiskt styrketest Axel (Biodex System 4) 30 750 675
1080 Quantum (styrke/power-tester) 1000/h 900/h
Rörlighet
1080MAP 30 850 765
Snabbhet
1080 Sprint 800/h 720/h
Sprinttester (fotoceller) 30 400 360
Power/explosivitet
1080 Quantum (styrke/power-tester) 1000/h 900/h
Wingate (Wattbike 30s test) 30 450 405
Hopptester (hoppmatta) 30 400 360
Balans
Athlete single leg 20 450 405
Fallrisk 15 400 360
CTSIB (hjärnskakningstest) 20 kontakta oss
Testpaket
Hälsotest bas 90 2500 2250
Maxpulstest Begär offert

*Kan genomföras genom rodd/löpning/stakning/cykel

För att boka ett test: använd Boka Direkt, kontakta oss på boka@umeaperformance.se eller per telefon 090-7657000 så hjälper vi er att hitta en tid som passar.

NÅGRA AV VÅRA UTBILDADE TESTLEDARE
EdelPhoto-7764IMG_0494EdelPhoto-7691EdelPhoto-7743