VÅRT UTBUD AV TESTER

I vårt Sport Science Lab så har vi tillgång till mycket avancerad datauppkopplad idrottsmedicinsk utrustning som vi i huvudsak nyttjar för prestationsbaserade och skadeförebyggande tester på motionärer och elitidrottare. Vi kan erbjuda flera skräddarsydda tester för just dig och din idrott där vi med hjälp av tekniska hjälpmedel kan mäta hastighet, kraft, acceleration, styrka, snabbhet i vändningar, styrkeförhållanden, reaktion, syreupptagning eller olika rörelsetester. Med resultaten som underlag kan vi hjälpa dig att anpassa din träning för att lättare nå dina mål. Med repeterade tester så kan vi ge dig ett kvitto på hur du svarar på träningen.

BOKNING

För att boka någon av våra tester ber vi er kontakta oss på 090-765 70 00 eller via e-post info@umeaperformance.se. Detta gäller både dig som individ eller er som grupp. Välkommen!

Maximalt syreupptag (Vo2max)
Amis Innovision

VO2max är ett mått på den maximala mängd syre som kroppen kan ta upp och utnyttja till energiproduktion under en given tid. Vo2max är dels beroende av förmågan att leverera syre till musklerna samt musklernas förmåga att ta upp och utnyttja syre till att producera energi. VO2max kan antingen uttryckas som ett absolut värde vilket är den maximala syreomsättningen mätt i liter O2 per minut (l/min) eller sättas i relation till testpersonens kroppsvikt och anges då i ml/min/kg. Det senare är vad som i vanligt tal kallas för testvärde eller konditionsvärde.

Under testet får man andas i en speciell mask under tiden som man utför aktiviteten. För närvarande har vi har möjlighet att göra syreupptagningsmätning på cykel, löpband, stakmaskin och roddmaskin. Före testet tas också en blodstatus. Blodstatus innebär ett test av hemoglobin (Hb)som är ett järninnehållande protein i de röda blodkropparna som binder syre. Högre nivåer av Hb gör att man kan binda och transportera mer syre per liter blod och bidrar till ett högre VO2max . Efter testet får man en detaljerad testrapport där de egna resultaten jämförs med andra av samma kön och ålder i den svenska befolkningen och idrottare inom olika discipliner.

Kan med fördel kombineras med en laktatmätning. Då tas ett blodprov i vila och ett andra blodprov efter avslutat test.

Lämpar sig för: Elitidrottare, Motionärer och personer som är nyfikna att veta mer om sin konditionsstatus.  Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem

BIOSEN C-Line

Laktat ”mjölksyra” är en nedbrytningsprodukt som kommer från anaerob kolhydratnedbrytning. Laktattröskeln är den arbetsbelastning/puls där laktatnivån ökar markant i blodet. Via stick i fingret så mäts laktatmängden i blodet vid olika belastningar. Utifrån de värden vi får fram kan vi ge dig dina individuella pulszoner för att styra din träning. Testest är också ett bra verktyg för att utvärdera genomförd träning. Med träning kan man uppnå en “högerförskjutning” av laktattröskeln vilket innebär att ansamlingen av laktat inträffar på en högre hastighet/arbetsbelastning och högre puls, vilket ökar uthålligheten.

Testet görs i 5-6 intervaller som är 3 minuter långa. Mellan varje intervall tas ett blodprov där laktatnivån i blodet mäts och man får skatta sin ansträngningsnivå (Borg-skalan). Den första intervallen har låg intensitet (hastighet/effekt) och efterföljande intervaller görs i en stegrande högre intensitetsnivå.

Efter genomfört test får man ta del av en detaljerad testrapport med rekommenderade träningszoner.

Lämpar sig för: Elitidrottare, Motionärer och personer som vill optimera sin konditionsträning.  Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem

FettMax – maximal fettförbränningskapacitet
Laktattröskel – puls och arbetsbelastning där laktatnivån ökar markant i blodet
VO2max – Maximal syreupptagningsförmåga
Blodstatus – hemoglobinnivå

Syftet med testet är att kartlägga viktiga delfaktorer i ämnesomsättningen som har avgörande betydelse för uthålligheten och prestationsförmågan vid konditionskrävande idrotter. Testet kan användas för att ge viktig information för att utvärdera genomförd träning eller för att planera träning.

Testet ger information om maximal fettbränningskapacitet (FettMax) i g/min och vid vilken puls den inträffar. Fettförbränningen ökar när man går från låg intensitet till medelintensitet men minskar vid högre intensitet, i kontrast till kolhydratoxidation som ökar linjärt med ökad arbetsbelastning. Fett är en nästan obegränsad resurs i människokroppen medan kolhydrater är begränsade. Att träna upp sin förmåga att använda fett som bränsle gör att man kan prestera bättre i uthållighetssammanhang.

Laktatnivåer i förhållande till arbetsbelastning och puls. Laktat “mjölksyra” är en nedbrytningsprodukt som kommer från anaerob kolhydratnedbrytning. Laktattröskeln är den arbetsbelastning/puls där laktatnivån ökar markant i blodet. Med träning kan man uppnå en “högerförskjutning” av laktattröskeln vilket innebär att ansamlingen av laktat inträffar på en högre hastighet/arbetsbelastning och högre puls, vilket ökar uthålligheten.

Den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) är ett mått på kroppens förmåga att ta upp, transportera och omsätta syre till de ”förbränningsprocesser” som nyttjar  kolhydrat och fett som energigivare i cellernas produktion av energi (ATP). Ett högt VO2max innebär att man kan bilda mer energi per tidsenhet med syre och då klarar man av att utföra mer fysiskt arbete per tidsenhet och dessutom ökar uthålligheten. Är man otränad är VO2max vanligen lågt och detta innebär att man vid fysiskt arbete kommer att belasta den anaeroba (icke-syrekrävande) energiproduktionen mer, vilket leder till laktatansamling (”mjölksyra”) samt låg uthållighetsförmåga.

Blodstatus innebär ett test av hemoglobin (Hb) som är ett järninnehållande protein i de röda blodkropparna som binder syre. Högre nivåer av Hb gör att man kan binda och transportera mer syre per liter blod och bidrar till ett högre VO2max.

Utförande av test
Testet går att göra på löpband eller cykel och är indelat i två delar: sub-max och max-test.

Innan testet tas ett blodprov genom stick i fingret. Här får vi ett vilovärde på laktatnivån i blodet och “blodstatus” (hemoglobin). Innan testet startar värmer man upp i 10 minuter.

Submax-test (FettMax och laktattröskel)
Testet görs med ett pulsband över bröstet och en andningsmask över näsa och mun. Den första delen av testet görs i 5-6 intervaller som är 3 minuter långa. Mellan varje intervall tas ett blodprov där laktatnivån i blodet mäts och man får skatta sin ansträngningsnivå (Borg-skalan). Syreförbrukning och koldioxidproduktion mäts kontinuerligt via andningsmasken. Den första intervallen har låg intensitet (hastighet/effekt) och efterföljande intervaller görs i en stegrande högre intensitetsnivå. Efter 5-6 intervaller har man möjlighet att vila i 5-15 minuter innan den andra delen av testet inleds.

Max-test (VO2max)
Under denna del av testet ökar intensiteten varje minut och man målet är att springa/cykla till utmattning eller fram till att testledaren avbryter testet. Vid test på löpband hålls hastigheten konstant och lutningen ökar varje minut. Görs testet på cykel ökar istället effekten (watt) varje minut. Cykeln är varvtalsoberoende vilket gör att effekten är konstant oberoende av trampfrekvensen (trampar man långsamt blir det tyngre och trampar man snabbare blir det lättare, men effekten hålls konstant). 3 minuter efter testet tas ytterligare ett laktat-blodprov.

Efter genomfört test får man ta del av en detaljerad testrapport med rekommenderade träningszoner.

Lämpar sig för: Elitidrottare, Motionärer och personer som vill optimera sin konditionsträning.  Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem

Monark LC7TT novo

Ekblom-Bak cykeltest är ett test för att uppskatta maximalt syreupptag (VO2max). Testet är submaximalt, vilket innebär att testet är lagom ansträngande, i motsats till ett vanligt VO2max-test som utförs till maximal utmattning. Testet inleds med 4 minuter cykling på en lätt belastning och efterföljs av ytterligare 4 minuter cykling på en högre belastning. Hjärtfrekvensen registreras på båda belastningarna och används för att beräkna ett syreupptagningsvärde eller “konditionsvärde”. Testresultatet jämförs med andra i samma ålder och samma kön som testpersonen.

Lämpar sig för: Motionärer och personer som är nyfikna att veta mer om sin konditionsstatus. Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem eller som tar medicin som påverkar hjärtfrekvensen.

Polar H10

Maxpuls innebär det maximal antalet hjärtslag under en minut vid hög fysisk ansträngning. Att veta sin maxpuls kan vara av intresse eftersom procent av maxpulsen kan indikera träningsintensitet. Det innebär att man enklare kan styra sin träning, att man tar i nog mycket när träningen ska vara högintensiv och att man verkligen tränar lågintensivt när det är syftet med träningspasset. Vid pulsträning brukar vanligtvis maxpulsen beräknas utifrån ålder. Dessa beräkningar har stora felmarginaler vilket innebär att träningszonerna också blir felaktiga.

Under testet har man ett pulsband spänt över bröstet. För närvarande har vi har möjlighet att göra maxpulstest på cykel, löpband, stakmaskin och roddmaskin. Efter testet får man en testrapport som specificerar maxpulsen och rekommenderade träningszoner.

Lämpar sig för: Motionärer och personer som är nyfikna att börja med pulsträning.  Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem

Biodex System 4

En isokinetisk rörelse är en rörelse där hastigheten är konstant genom hela rörelsebanan.

Isokinetiska styrketester med Biodex är idag en vanlig metod för bedömning av muskel- och led-funktion. Isokinetiska tester kan på ett säkert sätt ge oss värdefull information om muskelbalans och styrkenivå, vilket kan hjälpa oss fånga upp personer med förhöjd risk för skador eller prestationsnedsättning. VI kan exempelvis se om en person har styrkeskillnader mellan höger och vänster sida, eller se hur styrkeförhållanden mellan framsida lår och baksida lår är. Testerna kan användas som indikator för när man säkert kan återgå till idrottande efter skada eller för hjälp med träningsstyrning.

Ett test tar mellan 20-60 minuter beroende på vilken/vilka leder vi vill testa. Vi har möjlighet att testa knäled och axelled med kort varsel. För övriga led-tester (fotled, höftled, armbågsled) – kontakta oss.

Testpersonen får en sammanställning direkt efter testet.

Lämpar sig för: Elitidrottare, Motionärer, Personer som är vill ha hjälp med återgång till idrott efter en skada. Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem

1080 Quantum

1080 Quantum har en kraftfull elmotor som styrs av en dator. 1080 Quantum kan styra typ av motstånd, belastning och rörelsehastighet som inte är möjligt med andra typer av utrustning, detta gör den till ett utmärkt redskap både i träning och för att utföra tester.

Urval av styketester vi erbjuder i 1080 Quantum

Isokinetiska enbensbenböj

Mäter maxstyrka i benen. Testet är isokinetiskt vilket innebär att hastigheten hålls konstant och belastningen ökar ju snabbare man försöker utföra rörelsen. Testet ger information om förmågan att utveckla kraft i fotleds- knä- och höftsträckar-muskulaturen, vilket är viktigt för exempelvis hoppförmåga och snabbhet. Tester ger även information om sidoskillnader i styrka mellan höger och vänster ben, vilket kan bidra till nedsatt prestationsförmåga och ökad skaderisk.

Exempel på övriga användningsområden inom styrketräning med 1080 Quantum

Ställ in belastning och hastighetet oberoende av varandra i koncentrisk och excentrisk fas – man är alltid starkare i den excentrisk (bromsande) fasen, med 1080 quantum kan du belasta denna fas hårdare och få ut mer av varje repetition.

Excentrisk boost – riktigt höga belastningar och låga hastigheter i den excentriska fasen – klarar du av att bromsa 300 kg i en benböj?

Samma typ av utrustning som 1080 quantum men 1080 sprint har en 90 meter lång lina som kan kopplas till en sele. 1080 sprint kan belasta och mäta kraft, hastighet och effekt (power) i en mängd olika rörelser. Data kan analyseras och visas för för utövaren omedelbart efter utförd aktivitet via en bärbar surfplatta.

Exempel på användningsområden.

 • Mät accelerationsförmåga, 0-50 m i alla riktningar, med minimal eller tung belastning.
 • Toppfart, mät maximal hastighet med accelerationsfasen inkluderad.
 • Upprepade sprinter – Mät idrottsspecifik snabbhet med distanser upp till 90 m.
 • Riktningsförändringar – Mät förmågan att ändra riktning vid löpning.
 • Överhastighet – Fäst linan framtill på kroppen och få hjälp att springa i högre hastigheter än du kan för egen maskin.
 • Variabelt motstånd – Belasta accelerationsfasen och spring obelastat efter en viss hastighet, eller få hjälp upp till en viss hastighet och spring där obelastat.
 • 1080 sprint går att använda på underlaget som idrotten utövas på (ex. gräs, is, löparbana).

1080 Quantum har en kraftfull elmotor som styrs av en dator. 1080 Quantum kan styra typ av motstånd, belastning och rörelsehastighet som inte är möjligt med andra typer av utrustning, detta gör den till ett utmärkt redskap både i träning och för att utföra tester.

Urval av tester vi erbjuder i 1080 Quantum

Rotationstest

Förmågan att utveckla hög effekt (power) i rotationsmoment är viktig i en rad idrotter (ex. golf, tennis, ishockey, innebandy och friidrottens kastgrenar). 1080 Quantum ger möjligheten att kunna mäta detta på ett säkert sätt. Detta test ger information om högsta effektutveckling, högsta effektutveckling i förhållande till kroppsvikten och sidoskillnader mellan höger och vänster sida.

Squat jump (SJ)

Mäter explosiv styrka (power) i benen, vilket är en avgörande fysisk förmåga i de flesta idrotter. Testet utförs genom att du får hoppa på flera olika belastningar. Testet ger information om din förmåga att utveckla power i benen.

Exempel på övriga användningsområden

 • Anpassa belastning och hastighet i olika faser av rörelser.
  • Perfekt för power, ballistisk och träning vid höga hastigheter.
  • gör ett hopp med skivstång där du hoppar upp med 100 kg men landar med 20 kg.
  • Utför rotationsträning i höga hastigheter och höga belastningar på ett säkert sätt.
  • Ställ in belastning och hastighetet oberoende av varandra i koncentrisk och excentrisk fas – man är alltid starkare i den excentrisk (bromsande) fasen, med 1080 quantum kan du belasta denna fas hårdare och få ut mer av varje repetition.
  • Excentrisk boost – riktigt höga belastningar och låga hastigheter i den excentriska fasen – klarar du av att bromsa 300 kg i en benböj?
 • Få information om kraft, hastighet och effekt (power) i varje repetition.
  • Ta reda på om du är mer stark eller mer snabb – har du högre effekt (power) vid högre belastningar och låga hastigheter eller lägre belastningar och höga hastigheter?
  • Få kvalité i varje set – vila endast efter du gått under ett gränsvärde i kraft eller power, istället för att, som traditionellt, endast utföra ett förutbestämt antal repetitioner på en given belastning.
 • Vibration – lägg till 25 Hz vibration i 6 olika intensitetsnivåer till dina rörelser.

Wattbike Pro

Wingate mäter anaerob effekt och kapacitet, vilka är viktiga i idrotter med repeterade explosiva moment, tex. ishockey . Under testet får du trampa maximalt på en testcykel under 30 sekunder. Efter testet får du ta del av en detaljerad testrapport med information om bland annat maxeffekt, medeleffekt, trötthetsfaktor och sidoskillnad mellan höger och vänster ben.

Eleiko Time It

Vi mäter din hoppförmåga genom olika typer av hopptester. Testerna kan användas för att se hur explosiv du är eller för att se om du behöver förbättra din styrka eller explosivitet. Några olika typer av hoppvarianter som vi använder oss av:
• Squat jump
• Countermovement jump
• Drop jump
• Repeated jump test

Hälsotest Bas

Monark LC7TT novo, Biodex System 4, Biodex Balance SD

Hälsotest bas ger omfattande översikt över hälsostatusen. Blodtryck, blodvärde, kondition, styrka och balans. Efter testet får man ta del av en detaljerad testrapport och genomgång av testledaren. Alla tester har referensvärden som man kan jämföra sig mot för att hitta eventuella förbättringsområden.

Testpaketen innehåller:
Blodtrycksmätning
Blodvärde (hemoglobin)
Kroppssammansättning: Vikt, längd och fett%
Ekblom-Bak cykeltest (uppskattar maximalt syreupptag)
Isokinetiskt styrketest (muskelstyrka & styrkebalans i benen)
Biodex Balance SD (balans)

Testpaketen kan bokas via Boka Direkt. Det kan också finnas möjlighet att byta ut vissa tester i paketet, kontakta oss för mer info.

Detaljerad information om testerna

Blodtryck är trycket som uppstår i blodkärlen när blodet cirkulerar från och till hjärtat. Ett högt blodtryck kan vara skadligt för kroppen och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Ett lågt blodtryck är ofta ofarligt men kan göra att man känner sig yr eller svimfärdig. Blodtrycket mäts med hjälp av en manschett som placeras på överarmen och pumpas upp.

Blodvärde innebär ett test av hemoglobin (Hb) som är ett järninnehållande protein i de röda blodkropparna som binder syre. Högre nivåer av Hb gör att man kan binda och transportera mer syre per liter blod och bidrar till en högre syreupptagningsförmåga. Ett lågt blodvärde kan ha olika orsaker, där det vanligaste är blodbrist pga. låga järnnivåer och ger symtom som trötthet och huvudvärk. Blodvärde mäts genom ett kapillärt blodprov som innebär ett stick i fingret.

Ekblom-Bak cykeltest är ett test för att uppskatta maximalt syreupptag (VO2max). Testet är submaximalt, vilket innebär att testet är lagom ansträngande, i motsats till ett vanligt VO2max-test som utförs till maximal utmattning. Testet inleds med 4 minuter cykling på en lätt belastning och efterföljs av ytterligare 4 minuter cykling på en högre belastning. Hjärtfrekvensen registreras på båda belastningarna och används för att beräkna ett syreupptagningsvärde eller ”konditionsvärde”. Testresultatet jämförs med andra i samma ålder och samma kön som testpersonen.

Biodex isokinetiskt styrketest. En isokinetisk rörelse är en rörelse där hastigheten är konstant genom hela rörelsebanan. Isokinetiska tester kan på ett säkert sätt ge oss värdefull information om muskelbalans och styrkenivå, vilket kan hjälpa oss fånga upp personer med förhöjd risk för skador eller prestationsnedsättning. Vi kan exempelvis se om en person har styrkeskillnader mellan höger och vänster sida, eller se hur styrkeförhållanden mellan framsida lår och baksida lår är. Testerna kan användas som indikator för när man säkert kan återgå till idrottande efter skada eller för hjälp med träningsstyrning.

Biodex Balance SD är en balansplatta där man kan utföra olika balanstester med visuell feedback. I Hälsotest bas kan man välja mellan två olika tester. Det första är fallrisk-test som är anpassat för otränade/äldre. Testet görs på två ben och kan ge information om testpersonen har en förhöjd risk för fall. Det andra testet är anpassat för yngre/idrottare och heter ”Athlete Single Leg”.  Det visar på balansskillnader mellan höger/vänster ben, rörelseplan, och ditt resultat jämfört med andra i samma ålder. Testerna kan ge värdefull information efter skada eller i skadeförebyggande syfte.

Biodex Balance SD

Ett balanstest på ett ben med visuell feedback. Testet visar på balansskillnader mellan höger/vänster ben, rörelseplan, och ditt resultat jämfört med andra i samma ålder. Kan ge värdefull information efter skada eller i skadeförebyggande syfte.

  

Biodex Balance SD

Ett balanstest vilket kan ge information om testpersonen har en förhöjd risk för fall. Testet är inte ansträngande och tar endast ett par minuter. Ditt resultat jämförs med andra i samma ålder.

  

Ett test för att se balansavvikelser efter en hjärnskakning. CTSIB är ett test som används av en mängd elitlag och elitidrottare inom kontaktidrotter. Först bör ett baseline-test göras och sedan ett test efter skadan. Testet kan visa hur mycket balansen är påverkad och vilket balanssystem som påverkats mest. Testet skilja på balansproblem i det visuella systemet, vestibulära systemet (innerörat) och somasensoriska systemet (känsel och proprioception).

PRISER

Test

Pris

Kondition

VO2max

1500 :-

VO2max + laktat (före & efter)

1850 :-

Tröskeltest

1850 :-

Metabolt test

2400 :-

Ekblom-Bak cykeltest

450 :-

Maxpulstest

450 :-

Styrka

Biodex

1500:-

1080 Quantum

1200 :- / h

Snabbhet

1080 Sprint-30 m sprint & Force-Velocity profil

2500 :- / h

Test

Pris

Power

1080 Quantum

1000 :- / h

Wingate (Wattbike 30s test)

450 :-

Vertikalhopp

400 :-

Balans

Athlete Single Leg

450 :-

Fallrisk-test

450 :-

CTSIB (hjärnskakningstest)

450 :-

Testpaket

Hälsotest bas

1900 :-